Podmínky služby Pay⁠-⁠By⁠-⁠Link (úhrada odkazem)

Tyto podmínky upravují používání platebního odkazu zaslaného na vámi uvedenou e⁠-⁠mailovou adresu (dále jen „smlouva“) a jsou uzavírány mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s. (dále jen „hotel“, „my“, „nás“ nebo „naše“) a vámi (dále jen „vy“). Zadáním svých platebních údajů a odesláním platby prostřednictvím platebního odkazu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami a vzdáváte se jakéhokoli práva namítat nejednoznačnost smlouvy nebo chybu v jejím znění. Pokud s jednotlivými ustanoveními a podmínkami nesouhlasíte, nezadávejte prosím své údaje do platebního odkazu a neprodleně tuto stránku opusťte.

Platební odkaz vydává hotel prostřednictvím třetí strany, obchodní společnosti Adyen N.V., a je platný pouze pro pobyty, služby nebo produkty uvedené v e⁠-⁠mailu, který jsme vám zaslali a který obsahuje platební odkaz (dále jen „e⁠-⁠mail“). Platební odkaz nelze použít pro jiné pobyty, služby nebo produkty, než které jsou uvedeny v e⁠-⁠mailu. Platnost platebního odkazu končí k uvedenému datu. V souvislosti s platbou se neuplatňují žádné další poplatky.

Z vaší kreditní karty bude okamžitě stržena celková částka uvedená v platebním odkazu v uvedené měně, která zahrnuje příslušné daně z prodeje, z pobytu nebo jiné daně, není⁠-⁠li v e⁠-⁠mailu uvedeno jinak (v některých případech nemusí částka zahrnovat například místní daň). Tímto souhlasíte s tím, že se nezříkáte odpovědnosti za platbu, a vyjadřujete souhlas s osobní zodpovědností za veškeré poplatky, které nezaplatíte vy nebo uvedená osoba, společnost nebo sdružení. Částka uvedená v platebním odkazu nezahrnuje žádné další poplatky či poplatky nesouvisející s pokojem, které vám mohou vzniknout během pobytu nad rámec smluvní ceny za pokoj plus příslušné daně, není⁠-⁠li v e⁠-⁠mailu uvedeno jinak.

Zásady týkající se změn předem zakoupených rezervací, resp. rezervací s nevratnou zálohou, se mohou lišit. V případě změn, zrušení rezervace nebo nenastoupení na pobyt z jakéhokoli důvodu ve lhůtě stanovené hotelem v okamžiku rezervace se peníze nevracejí ani se nedobropisují. Uhrazenou částku nelze uplatnit na jiné pobyty, služby nebo produkty. Do obdržení úhrady v plné výši nejsou garantovány žádné ceny ani dostupnost ubytování v hotelu. I po obdržení úhrady v plné výši si vyhrazujeme právo zrušit rezervaci bez předchozího upozornění, pokud se dozvíme nebo nám bude oznámena jakákoli podvodná nebo nezákonná činnost spojená s platbou za tuto rezervaci.

Vaši rezervaci můžeme zrušit, pokud byly zadány neplatné údaje o kreditní kartě nebo pokud byla kreditní karta odmítnuta. Vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit rezervaci, pokud se ukáže, že se zákazník dopustil podvodné nebo nevhodné činnosti, nebo za jiných okolností, kdy se ukáže, že rezervace obsahuje chybu nebo omyl nebo je jejich výsledkem.

Tyto podmínky se řídí právem země, v níž se hotel nachází, a podléhají nevýlučné pravomoci soudů v dané zemi. To znamená, že vy nebo my se můžeme rozhodnout podat žalobu i v jiné zemi, pokud to její soudy uznají za přípustné. Jste⁠-⁠li spotřebitelem v EU, budou případné spory rozhodovat nejspíše soudy v zemi vašeho bydliště. Výše uvedené právo se bude i nadále uplatňovat s výhradou uplatnění závazných místních právních předpisů platných ve vaší zemi. Na tyto podmínky se mohou vztahovat platné závazné právní předpisy, které se mohou měnit. Pokud takové závazné právo stanoví pro vás výhodnější podmínky, pak mají takové podmínky přednost. Naše práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci, což však nebude mít vliv na vaše práva.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti CPI Hotels, a.s.

Menu Česky
Rezervovat